Thời gian đếm ngược bắt đầu. Máy chủ chỉ còn hoạt động trong thời gian:
NGÀY
:
GIỜ
:
PHÚT
:
GIÂY